AlphaCard Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์

กสิกรไทยจัดเวิร์คช็อปออนไลน์ AFTERKLASS AKADEMY Super Special “NFT เครื่องมือสร้างรายได้รูปแบบใหม่ เห็นผลได้จริง” ให้ความรู้การเงินยุคดิจิทัลผ่านโลกเสมือนจริงใน Metaverse กับกลุ่มนิวเจน

อ่านบทความนี้