นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อัลฟา อินเทลลิเจนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบริษัท อัลฟา อินเทลลิเจนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด ผ่านทางเว็บไซต์ (https://th.alphacard.io/cards), Facebook Fanpage และเอกสารอื่น ๆ ตามแบบที่บริษัท อัลฟา อินเทลลิเจนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด ได้กำหนดหรือจัดส่งให้ แล้วนําข้อความมาแปลงเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

1. คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ได้ "บริษัท" หมายความว่า บริษัท อัลฟา อินเทลลิเจนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นตัวแทนหรือคนกลาง ทำหน้าที่ในการคัดเลือกธนาคาร บริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อ หรือ ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อให้ตรงกับความต้องการของบุคคล องค์กร หรือ หน่วยงาน

"เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ผู้ใช้บริการซึ่งเป็น บุคคลทั่วไป องค์กร หน่วยงาน หรือนิติบุคคล ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท อัลฟา อินเทลลิเจนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด

"ช่องทางออนไลน์" หมายความว่าเว็บไซต์ (https://th.alphacard.io/cards), Facebook Fanpage (https://www.facebook.com/AlphaCardTH), Twitter (@AlphaCardTH)

"ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อ" หมายความว่า บริษัท หน่วยงาน และพันธมิตรของ บริษัท อัลฟา อินเทลลิเจนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่สามมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ

2. วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. นำเสนอข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อรวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัทจะมีในอนาคต

2. เปิดเผย โอนถ่ายข้อมูลให้กับธนาคารและผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อ เพื่อการสมัครผลิตภัณฑ์บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

3. ติดต่อแจ้งข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอ คำแนะนำ และโปรโมชันต่าง ๆ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด

4. อัปเดตข้อมูลบัตรเครดิตและสินเชื่อ และให้ข้อมูลอื่น ๆ กรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุให้บนช่องทางออนไลน์ของบริษัท

5. พัฒนาและปรับปรุงบริการให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการดำเนินงานและขยายธุรกิจของบริษัท

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านช่องทาง ดังนี้

• ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าโดยตรง จากขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ หรือใช้บริการกับบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ บัญชีไลน์ทางการ เฟซบุ๊กแฟนเพจ อินสตาแกรม โทรศัพท์ และเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดหรือจัดส่งให้

• การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านคุกกี้ของเบราว์เซอร์

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจัดเก็บรวบรวม

ทางบริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์และสิทธิของลูกค้า โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการจัดเก็บรวบรวมประกอบด้วยดังนี้

1. ชื่อ นามสกุล

2. ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวอื่น ๆ

3. ที่อยู่ปัจจุบัน

4. อีเมล

5. ช่องทางการติดต่อในโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook ID Line ID Instagram ID

6. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน

7. วัน เดือน ปีเกิด

8. เพศ

9. ข้อมูลการเงินและสุขภาพ

10. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและอาชีพ

11. การบันทึกเสียงสนทนา

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในสัญญา หรือให้บริการแก่ท่าน และเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่สัญญาระหว่างบริษัทและท่านได้สิ้นสุดลง หรือนับจากการให้บริการแก่ท่านครั้งล่าสุด ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรืออนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้ตลอดระยะที่กฎหมายนั้นๆ กำหนด ในกรณีที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท บริษัทจะทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเปิดเผย หรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ธนาคารและบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อ เพื่อการสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นเพื่อการสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อตลอดจนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้แสดงความประสงค์เท่านั้น

7. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะมีการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับประโยชน์สูงสุด และ/หรือ เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการต่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ ดังนี้

1. สิทธิในการขอรับทราบความมีอยู่ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของ บริษัท

2. สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางบริษัทจะมีขั้นตอนยืนยันตัวตนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย รวมถึงการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

3. สิทธิในการขอให้บริษัทดําเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

4. สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัท รวมทั้งสิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอน ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทประกันภัย หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังบริษัทประกันภัย

5. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด

9. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และ ความลับของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีนโนบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเข้าถึง สูญหาย ทําลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งมาตรฐานสากลด้านการรักษาความปลอดภัย

10. การใช้งานคุกกี้ (Cookies)

ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าใช้งานหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://th.alphacard.io/cards ระบบจะทำการเก็บบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้

1. หมายเลข IP address ของอุปกรณ์ที่ใช้งาน

2. ประเภทโปรแกรมเบราว์เซอร์ที่ใช้งาน

3. เว็บไซต์ที่เข้าใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://th.alphacard.io/cards

4. วันและเวลาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

5. ระยะเวลาการเยี่ยมชมเว็บไซต์

6. ข้อมูลที่ค้นหาภายในเว็บไซต์

7. ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้เปรียบเทียบในเว็บไซต์

โดยข้อมูลเหล่านี้บริษัทจะเก็บรวบรวม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล พัตนาปรับปรุงเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ในระบบเช่นกัน

11. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการศึกษาทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคล ทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการ

12. การติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) ของบริษัทฯ

กรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
บริษัท อัลฟา อินเทลลิเจนซ์ (ไทยแลนด์) จํากัด
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47, ยูนิต 4703 (ริเวอร์ 12) ถ. สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล [email protected]